Disclaimer

  • Get in touch with us

Deze privacy-verklaring toont onze betrokkenheid bij privacy en schetst onze informatievergarings- en -verspreidingspraktijken voor de Cyient Group.

De rechten op privacy van de gebruiker zijn van het allergrootste belang voor Cyient. Alle informatie die door de gebruiker wordt gegeven, wordt niet gedeeld met of openbaar gemaakt aan derden. Cyient behoudt zich het recht voor de informatie intern te gebruiken.

Alle persoonlijke gegevens die u wilt verschaffen, worden in vertrouwelijkheid bewaard en alleen gebruikt voor het specifieke doel.  Verzamelde cookies worden gebruikt om een gebruikerssessie op een website te traceren en brengen de privacy van de gebruiker niet in gevaar. Identificatie van de gebruiker blijft anoniem. Als de gebruiker in de toekomst liever geen mailings meer wil ontvangen, kan hij dit doen door de optie abonnement opzeggen in het registratieformulier te kiezen.

Copyright

Copyright op de pagina's en de schermen waarop de pagina's worden weergegeven en in de informatie en het materiaal in de Website en de manier waarop dit wordt gepresenteerd, is eigendom van Cyient Limited ("Cyient") tenzij anders aangegeven.

Toestemming om de informatie op deze website te gebruiken

Toestemming om documenten (zoals jaarrapporten, periodieke rapporten, dossiers, persberichten, gegevensbladen, zakelijke literatuur, papers en FAQs) van deze Website ("Website") te gebruiken/kopiëren wordt verleend, op voorwaarde dat:

  • de copyright- en toestemmingskennisgeving hierboven in alle kopieën wordt vermeld
  • het gebruik van dergelijke documenten van deze Website alleen als informatie dient en niet voor commercieel of persoonlijk gebruik wordt aangewend en wordt niet gekopieerd of verzonden via een netwerkcomputer of via een media wordt verspreid, en
  • er geen wijzigingen op de documenten worden aangebracht.  Gebruik voor een ander doel is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot ernstige civiele of strafrechtelijke gevolgen.

De toestemming om de hierboven genoemde documenten te gebruiken/kopiëren geldt niet voor het ontwerp of de lay-out van de website of van een andere site waar Cyient eigenaar van is of die door Cyient wordt bestuurd, gelicentieerd of gecontroleerd. Elementen van websites van Infotech worden beschermd door trade dress, handelsmerk, oneerlijke concurrentie en andere wetten en mogen niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd. Geen logo, grafische tekening, geluid of afbeelding van een Cyient website mag worden gekopieerd of overgedragen tenzij er uitdrukkelijke toestemming van Cyient is gegeven.

Veiligheid

Deze site heeft veiligheidsmaatregelen opgesteld ter bescherming tegen verlies, misbruik, en/of wijziging van informatie onder onze controle. De gegevens bevinden zich achter een firewall met beperkte toegang voor bevoegd Cyient personeel.

Geen garantie of aansprakelijkheid

Cyient garandeert niet dat de website aan uw eisen voldoet. Terwijl Cyient garandeert dat de website en alle downloadbare bestanden vrij zijn van virussen en andere schadelijke componenten, accepteert zij geen verantwoordelijkheid voor schade aan het computersysteem van de klant of verlies van gegevens als die niet het gevolg zijn van het downloaden van content, materiaal en andere informatie. Cyient kan aspecten van deze website op elk moment wijzigen of onderbreken, inclusief content of functies. Informatie mag worden gewijzigd of geüpdatet zonder aankondiging vooraf.

Zakelijke relatie

Als u vragen hebt over deze website, stuur dan een email naar connect@cyient.com.

CV

De website biedt de mogelijkheid voor een gebruiker zijn CV via een CV-bouwer op te sturen naar Cyient Ltd voor sollicitaties binnen onze kantoren in Indië. Voor sollicitaties bij onze nevenkantoren is een emailvoorziening aanwezig. Een ontvangen CV wordt vertrouwelijk bewaard, niet gedeeld met derden van buiten Cyient en wordt alleen gebruikt om te kijken of degene die het CV heeft ingediend in aanmerking komt voor een relevante vacature. CV's worden in een dossier bewaard tot de vacature is voorzien. Open sollicitaties worden slechts 3 maanden bewaard.

Condities ten aanzien van content

Bepaalde beweringen in deze uitgave met betrekking tot onze toekomstige groeimogelijkheden zijn voorspellende beweringen die een aantal risico's en onzekerheden inhouden en dit kan ertoe leiden dat de werkelijke resultaten verschillen van die in dergelijke voorspellende beweringen. De risico's en onzekerheden in verband met deze beweringen bevatten, maar zijn niet beperkt tot, risico's en onzekerheden met betrekking tot inkomsten, ons vermogen groei te beheren, intensieve concurrentie in IT-services inclusief de factoren die van invloed kunnen zijn op onze kostenvoordelen, salarisverhoging in Indië, ons vermogen hoog opgeleide professionals aan te trekken en te behouden, tijd- en kostenoverschrijdingen van vaste prijzen, vaste tijdsduurcontracten, klantenconcentratie, beperkingen op immigratie, ons vermogen onze internationale activiteiten te beheren, beperkte vraag naar technologie in onze belangrijkste aandachtsgebieden, ontwrichting van telecommunicatienetwerken, ons vermogen succesvol potentiële overnames te voltooien en te integreren, aansprakelijkheid voor schade aan onze servicecontracten, het succes van bedrijven waarin Cyient strategische investeringen heeft gedaan, beëindigen van fiscale prikkels door de overheid, politieke instabiliteit, wettelijke beperkingen op het bijeenbrengen van kapitaal of overnemen van bedrijven buiten Indië, en onbevoegd gebruik van ons intellectueel eigendom en algemene economische omstandigheden die van invloed zijn op onze bedrijfstak. Het bedrijf zal voorspellende beweringen die af en toe namens het bedrijf worden gedaan, niet updaten.

Andere gebruiksvoorwaarden

De gebruiker gaat akkoord Cyient te vrijwaren en te verdedigen voor alle verlies, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten voortvloeiend uit of in verband staand met misbruik door de gebruiker van de content en services die op de website worden verleend.

Door het gebruik van de website gaat u ermee akkoord u te houden aan bovengenoemde voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de website.  Cyient kan de voorwaarden voor het gebruik op elk moment wijzigen zonder kennisgeving vooraf. U bent gebonden aan dergelijke wijzigingen en dient daarom regelmatig de pagina te bezoeken waarop deze voorwaarden worden herzien.

Contact opnemen met de website

Als u vragen hebt over deze privacy-verklaring, de praktijken van deze site of uw omgang met deze website, kunt u contact opnemen via corporate@cyient.com.

Disclaimer en aansprakelijkheidsbeperking

Cyient accepteert geen aansprakelijkheid over de nauwkeurigheid van de informatie vervat in de documenten en grafische voorstellingen op deze website voor welk doel dan ook. Alle documenten en grafische voorstellingen worden geleverd "zoals ze zijn" en kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Cyient verwerpt hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bijzonder doel, eigendom en niet-vervalsing. In geen geval is Cyient verantwoordelijk voor enige schade die het gevolg is van een oorzaak of reden voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de website.

Copyright-verklaring

Copyright: Cyient Limited, 11, Software Units Layout, Infocity, Madhapur, Hyderabad - 500081 Indië. Alle rechten voorbehouden.